ติดต่อสอบถาม 029158587, 063-2686719  
E-mail : hrscsale@gmail.com 
ID LINE : hrsc99
 

      
บริการรับเหมาแรงงาน/จัดส่งพนักงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าว  เน้นคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก โดยพนักงานจะเป็นพนักงานของ HRSC รับเงินเดือนและสวัสดิการกับ HRSC โดยตรง

       การเหมาแรงงานที่ทันยุคทันสมัย  และการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ

มาใช้บริการของเรา

คุณจะสบายใจในการดูแลพนักงาน

บริการแรงงานทุกระดับ

รับประกันความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง

CANTENTS

Ø หัวใจแห่งการสร้างสรรค์ (Standard & Quality)

Ø ระบบการสรรหาบุคคล (Personality)

Ø ผลประโยชน์ (Substance)

Ø ความสามารถด้านการปฏิบัติงาน


หัวใจแห่งการสร้างสรรค์ Standard & Quality

      ณ วันนี้ ท่ามกลางกระแสความเจริญเติบโตของโลกอุตสาหกรรมในประเทศไทยอย่างรวดเร็วนั้น  สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตของธุรกิจ คือ บุคลากรฝ่ายผลิต ซึ่ง เราขอแสดงความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร และจัดการทรัพยากรบุคคล   เราจะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพที่ผู้ว่าจ้างต้องการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างมาตรฐาน และคุณภาพของอุตสาหกรรม

      จากประสบการณ์การทำงาน การบริหารด้านแรงงาน คัดสรรบุคลากร เรามีทีมงานที่มีทักษะและประสบการณ์ ตลอดในความพร้อมในทุกด้านที่สามารถรองรับคุณภาพในการทำงานที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารด้านแรงงานของอุตสาหกรรม 


ระบบการสรรหาบุคลากร Personality


ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

หลักเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติพนักงาน จะทดสอบความสามารถทางด้านสติปัญญาทางสังคม และเศรษฐกิจ หรือทางด้านที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว


ทดสอบบุคลิกภาพ

เป็นการทดสอบเพื่อหาบุคคล ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมในงานที่มีการปฏิบัติการพิเศษ ที่ได้รับการรับรองจากสถานประกอบการทางการแพทย์  หรือผู้ที่ไม่ผ่าน การทดสอบบุคลิกภาพ ก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขบุคลิกภาพของตนเองได้


การสอบสัมภาษณ์

เป็นการประเมินบุคลากรเพื่อพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะไปปฏิบัติงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน พฤติกรรม ความรู้ ความสามารถ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ต้องมีความรู้ในเรื่องการอบรม ทัศนคติ จริยธรรม คุณธรรม และการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพที่ดี ว่ามีความพร้อมหรือเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยมตามที่ทางผู้ว่าจ้างกำหนด


บุคลากร Personality

เกณฑ์การคัดเลือกพนักงานต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1.ต้องเป็นเพศชาย – หญิง อายุระหว่าง 18-45 ปี

  2.การศึกษาขั้นต่ำ จบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนต้น /เทียบเท่า)

 3.มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อหรือต้องโทษ และประวัติการยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด


การปฐมนิเทศน์

     พนักงานที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ ก่อนที่จะส่งเข้าปฏิบัติงานต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานดังนี้

  1. ระเบียบข้อบังคับ

  2. การปฏิบัติตัวก่อนเข้าทำงาน – ขณะปฏิบัติงาน –   และหลังปฏิบัติงาน

  3. อบรมความปลอดภัยเบื้องต้น (มาตรฐาน ISO)

  4. อบรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน (หลัก 5 ส. )

  5. แนะนำให้รู้จักกับผู้ว่าจ้าง และสินค้าที่ผู้ว่าจ้างผลิต

  6. ฝึกอบรมในการใช้เครื่องมือเครื่องวัดต่างๆที่จำเป็นกับการปฏิบัติงาน

  7. อบรมเรื่องกฎระเบียบ วินัย และระเบียบข้อบังคับของผู้ว่าจ้าง

  8. อบรมให้รู้จักมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน

  9. อบรมให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต

 

ระเบียบข้อบังคับ

  1. ต้องเชื่อฟังคำสั่งของหัวหน้างาน หรือผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมงาน

  2. ต้องมีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่

  3. ต้องปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลา

  4. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามฟอร์มที่กำหนด

  5. ต้องมีกิริยามารยาทที่สุภาพ

  6. พนักงานต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

  7. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณโรงงาน

  8. ห้ามก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกันภายในโรงงานอุตสาหกรรม

  9. ห้ามตอกบัตรลงเวลาทำงานแทนผู้อื่นโดยเด็ดขาด

  10. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ในสถานที่ปฏิบัติงาน

  11. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งระเบียบวินัยของโรงงาน อย่างเคร่งครัด

  12. ห้ามละทิ้งหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติงาน

  13. ห้ามดื่มสุรา ยาเสพติดหรือของมึนเมาทุกชนิดในขณะปฏิบัติงาน

  14. ห้ามนำสิ่งของที่เป็นของผู้ว่าจ้างออกนอกสถานที่ก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด


รายละเอียดการให้บริการ

     เรามีความยินดีที่จะรับจ้างเหมาพนักงาน งานทำการผลิตสินค้า  และบริการให้กับบริษัทของผู้ว่าจ้างภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ดั้งนี้

  1. สัญญาการจ้างเหมาพนักงาน  มีกำหนดระยะเวลาโดยทางบริษัท  ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนด

  2. การจ้างงาน HRSC เป็นผู้รับสมัครและคัดเลือกพนักงานทุกระดับตามความต้องการของบริษัทผู้ว่าจ้าง

  3. การอบรมปฐมนิเทศน์ ก่อนจะส่งพนักงานเข้าไปทำงานกับบริษัท  ของผู้ว่าจ้างทางเราจะเป็นผู้อบรมชี้แจงให้กับพนักงานทุกคนทราบถึงกฎระเบียบของกฎระเบียบของผู้ว่าจ้าง

  4. การส่งตัวพนักงานงานให้กับบริษัทผู้ว่าจ้าง

          -  จำนวนพนักงาน 1-10  คน  ใช้เวลาไม่เกิน 3  วัน

          -  จำนวนพนักงาน 11-20  คน  ใช้เวลาไม่เกิน  5  วัน

          -  จำนวนพนักงาน 21-30  คน  ใช้เวลาไม่เกิน  7  วัน

          -  จำนวนพนักงาน 31-40  คน  ใช้เวลาไม่เกิน  10  วัน 5.ความรับผิดชอบต่อพนักงาน เราจะจัดส่งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานงานไปดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงาน อยู่ในกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด   ระบบความปลอดภัยสำหรับพนักงาน พร้อมที่จะสนับสนุนการ Training บุคลากร และอุปกรณ์ด้านอัคคีภัย พร้อมมีการจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน และเข้าใจในมาตรฐาน ISO-9000 ISO-14001


จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน ดังนี้

1. จัดให้พนักงานสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มให้เรียบร้อย และมีบัตรประจำตัวพนักงานทุกคน

2. จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน  ในกรณีที่บริษัทของผู้ว่าจ้างไม่มีรถรับ-ส่งพนักงาน

3. จัดให้มีค่าอาหารให้พนักงานทุกคน

4. ให้มีเบี้ยขยัน สำหรับพนักงานที่ทำงานดี (ไม่ขาด ,ไม่ลา ,ไม่มาสาย)

5. จัดให้มีเงินเบิกล่วงหน้าสำหรับพนักงาน

6. จัดให้มีค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีประสบอุบัติเหตุในเวลาทำงาน

7. จัดให้มีประกันสังคม และกองทุนทดแทน

8. จัดให้มีพักร้อนประจำปี7วันพนักงานไม่ลาคิดเป็นเงินให้

9. จัดให้พนักงานลาบวชได้

10. จัดให้มีโบนัสประจำปีแก่พนักงาน

11. จัดให้มีเงินทำศพสำหรับบิดา-มารดาพนักงาน

12.จัดให้มีการปรับค่าแรงให้พนักงานที่ทำงานดี

13.จัดให้มีทำขวัญบุตร ที่ลาคลอดใหม่(ไม่รวมเงินประกันสังคม)

   6.  การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายพนักงาน เรายินยอมให้บริษัทผู้ว่าจ้างเปลี่ยนตัวหรือปฏิเสธไม่รับพนักงานที่จัดส่งให้  หากบริษัทผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้ว แล้วว่ามีความไม่เหมาะสมกับการทำงาน  โดยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบทาง เราจะจัดหาพนักงานใหม่ทดแทนทันที อนึ่งหากบริษัทผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าพนักงานคนใดมีความเหมาะสม  ที่จะเข้าไปเป็นพนักงานประจำของบริษัทผู้ว่าจ้าง  เรายินดีให้ความร่วมมือโดยไม่คิดค่าบริการและเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

       7. การเลิกสัญญาจ้างเหมาแรงงาน บริษัทผู้ว่าจ้าง ต้องแจ้งให้ เราทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนยกเลิกสัญญาไม่น้อยว่า 30 วัน


      


www.hrscjob.com

ติดต่อสอบถาม 029158587, 063-2686719

E-mail : hrscsale@gmail.com ID LINE : hrsc99

   แพคเกจทัวร์เกาะช้าง   อบรมการตลาด   มุ้งลวดจีบ   เว็บสำเร็จรูปราคาถูก   พาเลทมือสอง  
เว็บสำเร็จรูป
×