ติดต่อสอบถาม 029158587, 063-2686719  
E-mail : hrscsale@gmail.com 
ID LINE : hrsc99
 


- บริการรับเหมาแรงงาน/จัดส่งพนักงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าว  

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือประเมินค่าบริการขั้นต่ำ Tel.063-268-6719
      ณ วันนี้ ท่ามกลางกระแสความเจริญเติบโตของโลกอุตสาหกรรมในประเทศไทยอย่างรวดเร็วนั้น  สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตของธุรกิจ คือ บุคลากรฝ่ายผลิต ซึ่ง เราขอแสดงความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร และจัดการทรัพยากรบุคคล   เราจะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพที่ผู้ว่าจ้างต้องการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างมาตรฐาน และคุณภาพของอุตสาหกรรม

      จากประสบการณ์การทำงาน การบริหารด้านแรงงาน คัดสรรบุคลากร เรามีทีมงานที่มีทักษะและประสบการณ์ ตลอดในความพร้อมในทุกด้านที่สามารถรองรับคุณภาพในการทำงานที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารด้านแรงงานของอุตสาหกรรม 


ระบบการสรรหาบุคลากร Personality


ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

หลักเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติพนักงาน จะทดสอบความสามารถทางด้านสติปัญญาทางสังคม และเศรษฐกิจ หรือทางด้านที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว


ทดสอบบุคลิกภาพ

เป็นการทดสอบเพื่อหาบุคคล ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมในงานที่มีการปฏิบัติการพิเศษ ที่ได้รับการรับรองจากสถานประกอบการทางการแพทย์  หรือผู้ที่ไม่ผ่าน การทดสอบบุคลิกภาพ ก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขบุคลิกภาพของตนเองได้


บุคลากร Personality

เกณฑ์การคัดเลือกพนักงานต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1.ต้องเป็นเพศชาย – หญิง อายุระหว่าง 18-45 ปี

  2.การศึกษาขั้นต่ำ จบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนต้น /เทียบเท่า)

 3.มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อหรือต้องโทษ และประวัติการยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด


การปฐมนิเทศน์

     พนักงานที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติ ก่อนที่จะส่งเข้าปฏิบัติงานต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานดังนี้

  1. ระเบียบข้อบังคับ

  2. การปฏิบัติตัวก่อนเข้าทำงาน – ขณะปฏิบัติงาน –   และหลังปฏิบัติงาน

  3. อบรมความปลอดภัยเบื้องต้น (มาตรฐาน ISO)

  4. อบรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน (หลัก 5 ส. )

  5. แนะนำให้รู้จักกับผู้ว่าจ้าง และสินค้าที่ผู้ว่าจ้างผลิต

  6. ฝึกอบรมในการใช้เครื่องมือเครื่องวัดต่างๆที่จำเป็นกับการปฏิบัติงาน

  7. อบรมเรื่องกฎระเบียบ วินัย และระเบียบข้อบังคับของผู้ว่าจ้าง

  8. อบรมให้รู้จักมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงาน

  9. อบรมให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต

 รายละเอียดการให้บริการ

     เรามีความยินดีที่จะรับจ้างเหมาพนักงาน งานทำการผลิตสินค้า  และบริการให้กับบริษัทของผู้ว่าจ้างภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ดั้งนี้

  1. สัญญาการจ้างเหมาพนักงาน  มีกำหนดระยะเวลาโดยทางบริษัท  ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนด

  2. การจ้างงาน HRSC เป็นผู้รับสมัครและคัดเลือกพนักงานทุกระดับตามความต้องการของบริษัทผู้ว่าจ้าง

  3. การอบรมปฐมนิเทศน์ ก่อนจะส่งพนักงานเข้าไปทำงานกับบริษัท  ของผู้ว่าจ้างทางเราจะเป็นผู้อบรมชี้แจงให้กับพนักงานทุกคนทราบถึงกฎระเบียบของกฎระเบียบของผู้ว่าจ้าง

  4. การส่งตัวพนักงานงานให้กับบริษัทผู้ว่าจ้าง

          -  จำนวนพนักงาน 1-10  คน  ใช้เวลาไม่เกิน 3  วัน

          -  จำนวนพนักงาน 11-20  คน  ใช้เวลาไม่เกิน  5  วัน

          -  จำนวนพนักงาน 21-30  คน  ใช้เวลาไม่เกิน  7  วัน

          -  จำนวนพนักงาน 31-40  คน  ใช้เวลาไม่เกิน  10  วัน 5.ความรับผิดชอบต่อพนักงาน เราจะจัดส่งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานงานไปดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงาน อยู่ในกฎระเบียบวินัย และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด   ระบบความปลอดภัยสำหรับพนักงาน พร้อมที่จะสนับสนุนการ Training บุคลากร และอุปกรณ์ด้านอัคคีภัย พร้อมมีการจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน และเข้าใจในมาตรฐาน ISO-9000 ISO-14001


จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน ดังนี้

1. จัดให้พนักงานสวมใส่ชุดยูนิฟอร์มให้เรียบร้อย และมีบัตรประจำตัวพนักงานทุกคน

2. จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน  ในกรณีที่บริษัทของผู้ว่าจ้างไม่มีรถรับ-ส่งพนักงาน

3. จัดให้มีค่าอาหารให้พนักงานทุกคน

4. ให้มีเบี้ยขยัน สำหรับพนักงานที่ทำงานดี (ไม่ขาด ,ไม่ลา ,ไม่มาสาย)

5. จัดให้มีเงินเบิกล่วงหน้าสำหรับพนักงาน

6. จัดให้มีค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีประสบอุบัติเหตุในเวลาทำงาน

7. จัดให้มีประกันสังคม และกองทุนทดแทน

8. จัดให้มีพักร้อนประจำปี7วันพนักงานไม่ลาคิดเป็นเงินให้

9. จัดให้พนักงานลาบวชได้

10. จัดให้มีโบนัสประจำปีแก่พนักงาน

11. จัดให้มีเงินทำศพสำหรับบิดา-มารดาพนักงาน

12.จัดให้มีการปรับค่าแรงให้พนักงานที่ทำงานดี

13.จัดให้มีทำขวัญบุตร ที่ลาคลอดใหม่(ไม่รวมเงินประกันสังคม)

   6.  การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายพนักงาน เรายินยอมให้บริษัทผู้ว่าจ้างเปลี่ยนตัวหรือปฏิเสธไม่รับพนักงานที่จัดส่งให้  หากบริษัทผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้ว แล้วว่ามีความไม่เหมาะสมกับการทำงาน  โดยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบทาง เราจะจัดหาพนักงานใหม่ทดแทนทันที อนึ่งหากบริษัทผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าพนักงานคนใดมีความเหมาะสม  ที่จะเข้าไปเป็นพนักงานประจำของบริษัทผู้ว่าจ้าง  เรายินดีให้ความร่วมมือโดยไม่คิดค่าบริการและเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

       7. การเลิกสัญญาจ้างเหมาแรงงาน บริษัทผู้ว่าจ้าง ต้องแจ้งให้ เราทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนยกเลิกสัญญาไม่น้อยว่า 30 วัน


      


                                                                                                                                                                           www.hrscjob.com
                                                                                                                                                                        www.hrscservice.com

ติดต่อสอบถาม 02-915-8587, 063-268-6719

E-mail : hrscsale@gmail.com ID LINE : hrsc99

   อบรมการตลาด   มุ้งลวดจีบ   เว็บสำเร็จรูปราคาถูก   พาเลทมือสอง   ส่งรถมอเตอร์ไซค์  
เว็บสำเร็จรูป
×