ติดต่อสอบถาม 029158587, 063-2686719  
E-mail : hrscsale@gmail.com 
ID LINE : hrsc99
 

" ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกช่องทางได้ที่ www.hrscservice.com


บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (HRSC)

ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559029521 

ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาบุคลากร มากกว่า 20 ปี 

เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้บริการ 

ธุรกิจของบริษัท

1. Head Hunter (บริการสรรหาพนักงานในตำแหน่งต่างๆทุกตำแหน่งตามความต้องการของลูกค้า โดยพนักงานจะเป็นพนักงานของบริษัทลูกค้า รับเงินเดือนและสวัสดิการกับบริษัทลูกค้าโดยตรง)

2. บริการรับเหมาแรงงานไทยและต่างด้าว ซึ่งแรงงานจะเป็นพนักงานของทางเรา รับเงินเดือนและสวัสดิการกับทางเราโดยตรง Address 


 อาคารเลขที่ 39/5 โครงการ KIN  ซอยหทัยราษฎร์ 37 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510


 TEL : 0-2915-8587 ต่อ601

  สายด่วน : 063-268-6719

www.hrscservice.com 

www.hrscjob.com 

  E-MAIL : hrscsale@gmail.com

ID LINE : hrsc99

  บริการสรรหาพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารในทุกสาขาอาชีพ  

โดยพนักงานจะเป็นพนักงานของลูกค้ารับเงินเดือนและสวัสดิการกับลูกค้าโดยตรง

(บริการลูกค้าบริษัททั่วทุกภาคของประเทศ) 


          -  บริการรับเหมาแรงงาน/จัดส่งพนักงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าว  เน้นคุณภาพและ

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก โดยพนักงานจะเป็นพนักงานของ HRSC รับเงินเดือนและสวัสดิการกับ 

HRSCโดยตรง 


            


                                               


ข้อเปรียบเทียบในการจ้างงาน


บริษัทที่ใช้พนักงานของตนเอง

 • จะต้องจัดให้มีโบนัสประจำปี
 • จะต้องขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานเมื่อผ่านทดลองงานแล้ว
 • ถ้ามีการละทิ้งงานก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจ
 • ต้องรับภาระในการจัดหาเสื้อผ้าและอุปกรณ์ให้กับพนักงาน
 • ประสบปัญหาการขาดพนักงาน  หรือพนักงานไม่เพียงพอ  ต้องเป็นภาระแก่บริษัทในการสรรหาบุคคลให้ทันตามความต้องการ


ความพึงพอใจที่ท่านจะได้รับจากการบริการของเรา

 • ทีมงานของบริษัทเราทุกคนเป็นมืออาชีพ และมีคุณภาพในการบาริหารจัดการงาน มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับด้านนี้มาแล้วเป็นอย่างดี
 • บริการของเรามีความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
 • พนักงานที่จัดส่งเข้าทำงานในหน้างานทุกคนมีประสบการณ์และมีคุณภาพที่พร้อมในการที่จะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 • พนักงานของเราที่จัดส่งเข้าหน้างานสามารถทำงานเป็นกะได้ และการจ่ายเงินให้กับพนักงานก็ตรงตามวัน และเวลาที่กำหนด
 • พนักงานของเราที่เป็นคนต่างด้าวสามารถพูดอ่านเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ และสามารถสื่อสารกับผู้ว่าจ้างได้เป็นอย่างดี
 • พนักงานทุกคนที่ส่งเข้าทำงานในโรงงาน ต้องได้ผ่านการอบรมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทแล้วเป็นอย่างดี
 • ให้มีการสวัสดิการ ในการดูแลพนักงานทุกคนที่ร่วมใจกันปฏิบัติงาน
 • จัดพนักงานเสริม  หรือทดแทนพนักงานให้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธุรกิจของบริษัทผู้ว่าจ้าง
 • รับภาระการจัดหาเสื้อผ้าและอุปกรณ์ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมรับภาระในการจัดพนักงานเสริม  และทดแทนให้ทันตามความต้องการของบริษัทว่าจ้าง
 • คอยดูแลเรื่องประกันสังคม  กองทุนทดแทน
 • ดูแลพนักงานประสบอุบัติเหตุ(จ่ายค่ารักษาพยาบาลขั้นต้น)
 • ดูแลเกี่ยวกับการมาทำงาน เรื่องรถรับส่งนอกเส้นทาง


ผลประโยชน์ที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับ

 • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
 • ลดค่าใช้จ่ายและสวัสดิการในส่วนของลูกจ้างประจำ
 • ลดภาษีสมทบกองทุนเงินทดแทน
 • มีโอกาสพิจารณาผลงานปฏิบัติงานมากกว่า 120 วัน ตามกฎหมายกำหนดเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ
 • มีเงินสวัสดิการสมทบช่วยให้กับบริษัทในการจัดกิจกรรมและ เทศกาลที่สำคัญของบริษัท
 • มีที่ปรึกษาด้านแรงงาน และการดำเนินการทางด้านแรงงานสัมพันธ์
 • เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการบริการได้ทันตามความต้องการของลูกค้า
 • กรณีการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ ก็ยังสามารถดำเนินการ การทำงานได้ทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ให้เกิดความเสียหายได้
 • พร้อมจัดส่งทดแทนพนักงานประจำที่พ้นสภาพได้ทันท่วงที
 • สามารถปรับลด หรือเพิ่มพนักงานได้ตามความจำเป็นของบริษัทผู้ว่าจ้าง
 • มีอำนาจในการต่อรองลูกค้าด้านการผลิต และธุรการ
 • เร่งการผลิตให้บรรลุผลตามเป้าหมาย อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ


กฎระเบียบบริษัท

วันทำงาน วันจันทร์ – วันเสาร์

เวลาทำงานปกติและเวลาพัก

      สำหรับพนักงานทั่วไป เวลาทำงานปกติ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น. และเวลาพัก 12.00-13.00 น. วันทำงานและเวลาพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีกรณีจำเป็น แต่จะไม่เกินไปกว่าหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้และบริษัทขอให้พนักงานทำงานล่วงเวลาได้หากเห็นว่าจำเป็น


วันหยุดและกฎเกณฑ์วันหยุด

     1.วันหยุดประจำสัปดาห์ กำหนดเป็นวันอาทิตย์ พนักงานมีสิทธิหยุดได้โดยได้รับค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าว ทั้งนี้ยกเว้นพนักงานรายวัน โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนวันหยุดตามความเหมาะสม

     2.วันหยุดตามประเพณี บริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย โดยบริษัทจะประกาศให้พนักงานทราบล่วงหน้า หากวันหยุดประเพณีใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนไปหยุดในวันทำงานถัดไป พนักงานทุกคนมีสิทธิหยุดโดยได้รับค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนวันหยุดดังกล่าวตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจของบริษัท

     3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี พนักงานที่ทำงานติดต่อกันมาเป็นเวลา 1ปี สามารถหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีละ 6 วันทำงาน และวันหยุดนี้จะเพิ่มขึ้นตามอายุงานของพนักงานโดยมีกำหนดวันหยุดสูงสุด 15 วัน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 • จำนวนวันหยุดให้นับคำนวณ ตามปีปฏิทิน ( 1มกราคม-  31ธันวาคม ) ในปีแรกที่พนักงานทำงานให้มีสิทธิหยุดได้ โดยคำนวณสิทธิตามสัดส่วนจากวันที่พ้นการทดลองงานและได้รับบรรจุจนถึงวันสิ้นปีของปีนั้นๆ
 • การลาหยุดต้องยื่นขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ยกเว้นกรณีฉุกเฉินภายใต้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย
 • สิทธิการลาหยุดหากใช้ไม่หมดในปีนั้นๆสามารถโอนไปในปีถัดไปได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 15 วัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิเป็นผู้กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้กับพนักงานในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเหตุผลทางธุรกิจของบริษัท
 • พนักงานทุกคนมีสิทธิหยุดโดยได้รับค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าว และไม่นำมาคิดสภาพการมาทำงานของพนักงาน

การลาและหลักเกณฑ์การลา

     1. ลาป่วย หมายถึง  การที่มีอาการบาดเจ็บหรือป่วยจนไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ พนักงานมีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน 30 วันทำงานต่อปีปฏิทิน โดยได้รับค่าจ้าง หากลาเกินกว่าที่กำหนดสามารถลาได้โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งพนักงานขอลาเป็นเวลานานแล้วยังไม่สามารถมาทำงานได้บริษัทจะเลิกจ้างพนักงานผู้นั้นโดยจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย การลาป่วยพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุดภายในวันเดียวกัน (ในทางปฏิบัติไม่ควรเกิน2 ชั่วโมงแรกของการทำงาน) และต้องเขียนใบลาเพื่อขออนุมัติในวันแรกที่กลับมาทำงาน การลาป่วยตั้งแต่ 3 วัน ติดต่อกันขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์

     2. การลาป่วยเนื่องจากการทำงานให้กับบริษัท พนักงานมีสิทธิลาได้ไม่เกิน 60 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้าง หากลาป่วยครบ 60 วัน และยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ลาป่วยต่อไปอีก ตามสิทธิการลาป่วยที่ยังเหลืออยู่ในปฏิทินนั้นๆหากลาป่วยจนหมดวันลาที่มีสิทธิแล้วยังไม่สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้บริษัทจะเลิกจ้างพนักงานคนนั้นโดยจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย

     3. การลากิจ พนักงานที่ผ่านการทดลองการและได้รับการบรรจุแล้ว มีสิทธิขอลากิจได้ไม่เกิน 4 วันทำงานต่อปีปฏิทินนั้นๆโดยได้รับค่าจ้าง หากได้รับบรรจุระหว่างปี ให้ดีรับสิทธิตามส่วนโดยคำนวณ ระยะเวลาจากวันที่ได้รับบรรจุจนถึงสิ้นปี สำหรับพนักงานที่ไม่ผ่านการทดลองงานและยังไม่ได้รับการบรรจุมีสิทธิลากิจได้โดยไม่ได้รับค่าจ้าง การขอลากิจต้องยื่นใบลาเพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงลาหยุดงานได้  การขอลากิจโดยได้รับค่าจ้างนั้น ให้ใช้ได้หลังจากที่พนักงานได้ใช้สิทธิลาหยุดงานพักผ่อนประจำปีของตนในปีนั้นหมดแล้ว

     4. การลาคลอด พนักงานหญิงที่มีครรภ์ มีสิทธิลาหยุดก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่งได้ไม่เกิน 90 วัน รวมวันหยุดโดยได้รับค่าจ้าง ตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 45 วันการขอใช้สิทธิลาคลอด พนักงานต้องแจ้งขออนุมัติล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เว้นแต่กรณี ฉุกเฉินที่ไม่สามารถขออนุมัติล่วงหน้าได้ ให้พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงานติดต่อแจ้งให้บริษัท ทราบโดยเร็วที่สุด หากพนักงานไม่สามารถทำงานในหน้าที่เดิมช่วงก่อนหรือหลังคลอดต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงโดยเสนอผ่านทางผู้บังคับบัญชาเพื่อขอเปลี่ยนแปลงงานให้ตามที่เห็นสมควร

     5. การลาเพื่อรับราชการทหาร ถูกเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม พนักงานที่จะลาหยุดต้องยื่นใบลาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพร้อมแนบหนังสือของทางราชการมาประกอบ จะมีสิทธิลาหยุดโดยได้รับค่าจ้างไม่เกินปีละ 60 วัน

     6. การลาอุปสมบท พนักงานที่ทำงานกับบริษัทครบ 3 ปี มีสิทธิลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 90 วัน(รวมวันหยุด) โดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 15 วัน พนักงานที่ยื่นใบลาขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะได้หยุดการลาอุปสมบทครั้งเดียวตลอดเวลาการเป็นพนักงาน เมื่อลาสิกขาบทแล้ว ต้องนำหลักฐานเอกสารการแสดงการอุปสมบทมาแสดงให้บริษัทภายใน 7วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มมาทำงาน

     7. การลาเพื่อจัดงานมงคลสมรส พนักงานที่ผ่านการทดลองงานและได้รับการบรรจุแล้ว มีสิทธิลาหยุดเพื่อจัดงานมงคลสมรสของตนเองได้ไม่เกิน 2วันทำงานติดต่อกันโดยได้รับค่าจ้าง โดยต้องยื่นใบลาขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 3 วัน และลาได้เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงานและมีสิทธิลาหยุดเพื่อจัดงานมงคลสมรสของบุตรอันชอบด้วยกฎหมายได้ระยะเวลาไม่เกิน 1 วันทำงานโดยได้รับค่าจ้างต้องยื่นใบลาขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 3 วัน

     8. การลาเพื่อจัดพิธีศพ พนักงานสามารถลาหยุดได้ไม่กิน 3 วันทำงาน โดยได้รับค่าจ้างในกรณีที่บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส ของพนักงานถึงแก่กรรม และในกรณีที่พี่น้อง ปู ย่า ตา และยาย ของพนักงานถึงแก่กรรมสามารถลาหยุดได้ไม่เกิน 2 วันทำงาน เพื่อจัดพิธีศพโดยได้รับค่าจ้าง

    9. การลากรณีภรรยาคลอดบุตร 

   อบรมการตลาด   มุ้งลวดจีบ   เว็บสำเร็จรูปราคาถูก   พาเลทมือสอง   ส่งรถมอเตอร์ไซค์  
เว็บสำเร็จรูป
×